Hướng Dẫn Thiết Lập Mục Tiêu SMART Cho Nhân Sự Triển Khai LarkSuite Hiệu Quả

LarkSuite là một giải pháp toàn diện, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý và cộng tác. Việc triển khai LarkSuite thành công đòi hỏi sự nỗ lực của toàn bộ nhân sự, trong đó, việc đặt mục tiêu SMART đóng vai trò then chốt. Bài viết này sẽ trình bày chi tiết về phương pháp SMART và ứng dụng của nó trong việc triển khai LarkSuite.

Phương pháp SMART:

 • Cụ thể (Specific): Mục tiêu cần được xác định rõ ràng, dễ hiểu và không mơ hồ. Ví dụ: “Tăng tỷ lệ sử dụng tính năng chat của LarkSuite lên 80% trong vòng 3 tháng” là một mục tiêu cụ thể.
 • Đo lường được (Measurable): Mục tiêu cần có thể đo lường được mức độ hoàn thành bằng các chỉ số định lượng hoặc định tính rõ ràng. Ví dụ: “Giảm thời gian xử lý công việc nội bộ trung bình xuống 20% trong vòng 6 tháng” là một mục tiêu đo lường được.
 • Khả thi (Achievable): Mục tiêu cần có thể đạt được với nỗ lực và nguồn lực mà doanh nghiệp có. Việc đặt mục tiêu quá cao hoặc xa vời thực tế sẽ dẫn đến thất vọng và giảm động lực cho nhân viên.
 • Thực tế (Relevant): Mục tiêu cần phù hợp với mục tiêu chung của doanh nghiệp, chiến lược phát triển và năng lực của đội ngũ nhân sự.
 • Có thời hạn (Time-bound): Mục tiêu cần có thời gian hoàn thành cụ thể để tạo động lực và thúc đẩy tiến độ thực hiện.

Ứng dụng phương pháp SMART vào việc triển khai LarkSuite:

1. Xác định mục tiêu:

 • Mục tiêu chung: Nâng cao hiệu quả quản lý và cộng tác trong doanh nghiệp thông qua việc triển khai và sử dụng hiệu quả LarkSuite.
 • Mục tiêu cụ thể:
  • Tăng tỷ lệ sử dụng các tính năng chính của LarkSuite (chat, gọi điện, họp trực tuyến, chia sẻ tài liệu, v.v.) lên mức tối thiểu 80% trong vòng 3 tháng.
  • Giảm thời gian xử lý công việc nội bộ trung bình xuống 20% trong vòng 6 tháng.
  • Tiết kiệm chi phí văn phòng 10% trong vòng 1 năm.

2. Lập kế hoạch hành động:

 • Chia nhỏ mục tiêu thành các bước nhỏ, dễ thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân hoặc bộ phận.
 • Cung cấp đào tạo bài bản về chức năng, tính năng và cách thức sử dụng LarkSuite cho toàn bộ nhân viên.
 • Xây dựng quy trình làm việc hiệu quả, phù hợp với đặc thù của từng bộ phận và tối ưu hóa việc sử dụng LarkSuite.
 • Thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện, đánh giá kết quả và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.

3. Đánh giá kết quả:

 • Sử dụng các chỉ số đo lường đã xác định để đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu một cách khách quan và chính xác.
 • Cung cấp phản hồi định kỳ cho nhân viên về tiến độ thực hiện và kết quả đạt được.
 • Khen thưởng kịp thời cho những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong việc sử dụng LarkSuite.

Kết luận:

Việc áp dụng phương pháp SMART vào việc đặt mục tiêu cho nhân sự đóng vai trò then chốt trong việc triển khai LarkSuite thành công. Qua đó, doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả quản lý, thúc đẩy cộng tác và đạt được mục tiêu kinh doanh đề ra.

Chia sẻ ngay

Bài viết liên quan

Scroll to Top